TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIEStatut|Historia|Zarząd|Kapituła Medalu im. T. Pawlikowskiego|Honorowi Członkowie|Członkostwo
Komisja Nagród|Specjalizacja|Przyjaciel PTEiDD

REGULAMIN

Nagrody Naukowej im. Tomasza E. Romera
Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

§ 1 Zarząd Główny (Zarząd) Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej (PTEiDD) uchwałą z dnia 27 listopada 2000 r. ustanowił Nagrodę Naukową im. Tomasza E. Romera (Nagrodę) za najlepsze prace opublikowane w danym roku kalendarzowym

§ 2 Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepsze prace oryginalne w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej opublikowane w pełnej wersji w latach kalendarzowych poprzedzających ich przyznanie. Prace mogą być opublikowane w dowolnym czasopiśmie naukowym, dowolnego wydawcy, w języku angielskim

§ 3 Nagroda jest przyznawana pierwszemu autorowi pracy (dalej zwanemu Laureatem), który w okresie składania prac do Nagrody jest co najmniej przez 12 mies. poprzedzające opublikowanie pracy członkiem PTEiDD

§ 4 Termin nadesłania prac podaje Komisja Nagród (KN) do wiadomości członków PTEiDD przez ogłoszenie w organie wydawniczym PTEiDD (Endokrynologia Pediatryczna) i na stronie internetowej Towarzystwa oraz za zgodą Zarządu w innych czasopismach i mediach. Prace w wersji elektronicznej (w formacie pdf) lub w postaci skanu przesyłane są do Sekretarza Komisji.

§ 5 Recenzentami zgłoszonych prac są członkowie Komisji. Wyłączeni spośród recenzentów są współautorzy prac zgłoszonych do Nagrody oraz członkowie ich rodzin. Jeśli liczba recenzentów, którzy spełniają warunki Regulaminu, jest mniejsza od 4 istnieje możliwość zaproszenia do grona recenzentów ekspertów spoza Komisji, zgodnie z decyzją Komisji.

§ 6 Sekretarz Komisji w porozumieniu i za zgodą pozostałych członków Komisji, kierując się Regulaminem Nagrody ustala wraz z Przewodniczącym Komisji skład grona recenzentów i przesyła wybranym recenzentom zgłoszone prace

§ 7 Recenzenci w ocenie prac kierują się jednakową skalą punktacji, dołączoną do niniejszego Regulaminu. Ostateczne wyniki są podawane do wiadomości członkom Komisji. Po akceptacji przez członków Komisji wyniki są przekazywane do zatwierdzenia Zarządowi.

§ 8 W danym roku kalendarzowym Nagroda jest przyznawana jednej pracy z dziedziny endokrynologii dziecięcej i jednej z diabetologii dziecięcej. Autor zgłaszający pracę do konkursu załącza oświadczenie wskazujące dziedzinę w kategorii której praca ma być oceniania (endokrynologia czy diabetologia dziecięca). Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii oceniania zgłoszonej pracy po powiadomieniu autora.

§ 9 Nagrodę stanowi: dyplom, nagroda pieniężna w wysokości 5 000,- PLN, ogłoszenie w czasopiśmie Endokrynologia Pediatryczna i na stronie internetowej Towarzystwa oraz, za zgodą Zarządu, w innych czasopismach i mediach (nazwiska Laureata i współautorów, tytułu pracy i nazwy czasopisma, w którym praca została opublikowana).

§ 10 Oprócz Nagród przyznawane są po 3 wyróżnienia dla prac z każdej dziedziny, które kolejno uzyskały najwyższe punktacje. Pierwsi autorzy wyróżnionych prac otrzymują dyplomy, a informacja o wyróżnieniu ogłaszana jest w czasopiśmie Endokrynologia Pediatryczna i na stronie internetowej PTEiDD oraz, za zgodą Zarządu, w innych czasopismach i mediach (nazwiska pierwszych autorów i współautorów, tytuły prac, nazwy czasopism, w których prace zostały opublikowane)

§ 11 Przyznanie Nagród oraz wyróżnień zatwierdza Zarząd na wniosek Komisji.

§ 12 Dyplomy, Nagrody oraz wyróżnienia zostają wręczone przez Przewodniczącego Zarządu (lub zastępcę) i Przewodniczącego Komisji (lub zastępcę) Laureatom oraz pierwszym autorom wyróżnionych prac na konferencji lub sympozjum lub spotkaniu szkoleniowym PTEiDD, według decyzji Zarządu

§ 13 Nagroda pieniężna pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych według obowiązujących aktualnie zasad prawnych zostaje przekazana przez skarbnika Zarządu na konto bankowe Laureata

§ 14 Sekretarz Komisji przesyła informacje o uzyskanych Nagrodach i o wyróżnieniach do czasopisma Endokrynologia Pediatryczna, do administratora strony internetowej PTEiDD oraz, za zgodą Zarządu, do innych czasopism i mediów.


REGULAMIN

Nagród Naukowych Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
dla najlepszych prac opublikowanych w czasopiśmie „Endokrynologia Pediatryczna”

§ 1 Zarząd Główny (Zarząd) Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD) ustanawia Nagrody Naukowe (Nagrody) za najlepsze prace opublikowane w czasopiśmie „Endokrynologia Pediatryczna” w danym roku kalendarzowym.

§ 2 W danym roku kalendarzowym Nagrody są przyznawane jednej pracy z dziedziny endokrynologii dziecięcej i jednej z diabetologii dziecięcej opublikowanej w pełnej wersji w roku kalendarzowym poprzedzającym ich przyznanie.

§ 3 Nagrody są przyznawane pierwszym autorom prac, którzy w okresie składania prac do Nagrody są co najmniej przez 12 mies. poprzedzające opublikowanie pracy członkiem PTEiDD (dalej zwanemu Laureatem)

§ 4 Redaktor Naczelny czasopisma „Endokrynologia Pediatryczna” przedstawia Przewodniczącemu KN listę nazwisk pierwszych autorów prac, opublikowanych w „Endokrynologii Pediatrycznej” w danym roku kalendarzowym, które będą podlegały kwalifikacji do Nagrody.

§ 5 Recenzentami prac są członkowie Komisji. Wyłączeni spośród recenzentów są współautorzy prac zgłoszonych do Nagrody oraz członkowie ich rodzin. Jeśli liczba recenzentów, którzy spełniają warunki Regulaminu, jest mniejsza od 4, istnieje możliwość zaproszenia do grona recenzentów ekspertów spoza Komisji, zgodnie z decyzją Komisji

§ 6 Sekretarz Komisji w porozumieniu i za zgodą pozostałych członków Komisji, kierując się Regulaminem Nagrody, ustala wraz z Przewodniczącym Komisji skład grona recenzentów i przesyła wybranym recenzentom listę prac podlegających recenzji.

§ 7 Recenzenci w ocenie prac kierują się jednakową skalą punktacji, dołączoną do niniejszego Regulaminu. Ostateczne wyniki są podawane do wiadomości członkom Komisji. Po akceptacji przez członków Komisji wyniki są przekazywane do zatwierdzenia Zarządowi.

§ 8 Nagrodę stanowi: dyplom, nagroda pieniężna w wysokości 3 000,- PLN, ogłoszenie w czasopiśmie „Endokrynologia Pediatryczna” i na stronie internetowej PTEiDD oraz, za zgodą Zarządu, w innych czasopismach i mediach (nazwiska Laureata i współautorów, tytuł pracy i nazwa czasopisma, w którym praca została opublikowana). Laureat ma możliwość przedstawienia wyników nagrodzonej pracy w formie ustnej na konferencji, sympozjum lub spotkaniu szkoleniowym PTEiDD, na którym Nagroda zostanie wręczona.

§ 9 Oprócz Nagród przyznawane są po 3 wyróżnienia dla prac z obu dziedzin, które kolejno uzyskały najwyższe punktacje. Pierwsi autorzy wyróżnionych prac otrzymują dyplomy, a informacja o wyróżnieniu ogłaszana jest w czasopiśmie „Endokrynologia Pediatryczna” i na stronie internetowej PTEiDD oraz, za zgodą Zarządu, w innych czasopismach i mediach. (nazwiska pierwszych autorów i współautorów, tytuły prac, nazwa czasopisma, w których prace zostały opublikowane)

§ 11 Przyznanie Nagród oraz wyróżnień zatwierdza Zarząd na wniosek Komisji.

§ 12 Dyplomy, Nagrody oraz wyróżnienia zostają wręczone przez Przewodniczącego Zarządu (lub zastępcę) i Przewodniczącego Komisji (lub zastępcę) Laureatom oraz pierwszym autorom wyróżnionych prac na konferencji lub sympozjum PTEiDD, według decyzji Zarządu

§ 13 Nagroda pieniężna pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych według obowiązujących aktualnie zasad prawnych zostaje przekazana przez skarbnika Zarządu na konto Laureata

§ 14 Sekretarz Komisji przesyła informacje o uzyskanych Nagrodach i o wyróżnieniach do czasopisma „Endokrynologia Pediatryczna”, do administratora strony internetowej PTEiDD oraz, za zgodą Zarządu, do innych czasopism i mediów (nazwiska pierwszych autorów i współautorów, tytuły prac, nazwa czasopisma, w którym prace zostały opublikowane)


REGULAMIN

pracy Komisji Nagród (KN) Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

§ 1 Komisja Nagród Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (Komisja) jest powołana dla wypełniania zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD) zgodnie z par. 8 Statutu, szczególnie w zakresie promocji badań naukowych z dziedziny endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego.

§ 2 Komisja liczy co najmniej 6 członków. Członkami Komisji są samodzielni pracownicy naukowi, którzy są członkami Towarzystwa i nie wchodzą w skład jego Zarządu Głównego

§ 3 Członkowie Komisji i jej Przewodniczący są wybierani przez Zarząd Główny PTEiDD (Zarząd) na okres jego kadencji. Alternatywnie Zarząd może powierzyć wybór Przewodniczącego członkom Komisji ze swego grona.

§ 4 Wice-przewodniczący Komisji i sekretarz są proponowani spośród członków Komisji przez Przewodniczącego Komisji i zatwierdzani przez Zarząd.

§ 5 Odwołanie członków Komisji i powołanie nowych członków w czasie trwania kadencji Zarządu odbywa się na wniosek Przewodniczącego i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

§ 6 Przewodniczący Komisji zwołuje zebrania co najmniej jeden raz w roku z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Przewodniczącego PTEiDD. Zebranie może być zwołane w przypadkach szczególnych na wniosek co najmniej 3 członków Komisji, z uzasadnieniem przedłożonym Przewodniczącemu Komisji lub Przewodniczącemu PTEiDD.

§ 7 Uchwały i decyzje Komisji są ważne przy obecności lub wzięciu udziału w zebraniu korespondencyjnym co najmniej 4 członków Komisji. Dowodem na wzięcie udziału w zebraniu korespondencyjnym jest potwierdzenie otrzymania e-mailu rozpoczynającego zebranie.

§ 8 Podczas trwania kadencji Komisja może zmodyfikować swój regulamin, regulamin Nagrody im.Tomasza E. Romera oraz Nagrody za najlepsze prace opublikowane w Endokrynologii Pediatrycznej – organie wydawniczym PTEiDD oraz innych nagród, stypendiów, a także grantów zaproponowanych przez Zarząd. Zarząd zatwierdza proponowane regulaminy, nadając im moc obowiązującą.

§ 9 Komisja może być inicjatorem wprowadzenia nowych nagród, stypendiów i grantów. Wniosek o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem Komisja przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi.

§ 10 Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy zachowaniu zasady przeważającego głosu Przewodniczącego na zebraniach lub zebraniach korespondencyjnych.

§ 11 Komisja podaje do wiadomości wszystkich członków Towarzystwa opracowane regulaminy i uchwały oraz ogłasza terminy i sposób zgłaszania prac do konkursów na nagrody w organie wydawniczym PTEiDD (Endokrynologia Pediatryczna) i na stronie internetowej PTEiDD. Komisja może wystąpić do Zarządu z propozycją zamieszczania ogłoszeń w innych czasopismach i mediach.

§ 12 Komisja wnioskuje do Zarządu o przyznanie nagród po przeprowadzeniu recenzji prac, które zostały przedstawione do konkursu zgodnie z odpowiednim regulaminem. Recenzentami są członkowie Komisji, z możliwością wyłączeń i z możliwością zaproszenia do grona recenzentów ekspertów spoza Komisji, zgodnie z jej decyzją. Wyłączeni spośród recenzentów są współautorzy prac zgłoszonych do nagrody, wnioskodawcy stypendiów i grantów oraz członkowie, których wnioski dotyczą ich rodzin.

§ 13 Od decyzji Komisji w sprawie wnioskowania o przyznanie nagród nie przewiduje się trybu odwoławczego.

§ 14 Nagrody są wręczane przez Przewodniczącego PTEiDD (lub zastępcę) i Przewodniczącego Komisji (lub zastępcę) na sympozjach lub konferencjach PTEiDD lub spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez Zarząd PTEiDD

§ 15 Przyznanie nagrody jest ogłaszane w Endokrynologii Pediatrycznej i na stronie internetowej PTEiDD

§ 16 Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności na koniec kadencji Zarządu lub dodatkowo na żądanie Zarządu przed upływem jego kadencji.


Skład Komisji Nagród PTEiDD

Członek honorowy: Prof. dr hab. Tomasz E. Romer
Przewodnicząca: Prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera
Vice-Przewodnicząca: Dr hab. Beata Pyrżak
Sekretarz: Prof. dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska

Członkowie:

1. Prof. dr hab. Andrzej Lewiński
2. Prof. dr hab. Leszek Szewczyk
3. Prof. dr hab. Marek Niedziela
4. Dr hab. Agnieszka Szadkowska
5. Dr hab. Katarzyna Ziora

Eksperci z grona których będą powoływani oceniający prace nadesłane do konkursów w roku 2014:

W dziedzinie endokrynologii dziecięcej
1. Prof. dr hab. Eugeniusz Korman
2. Prof. dr hab. Brygida Koehler
3. Prof. dr hab. Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska
4. Prof. dr hab. Krzysztof Kula
5. Prof. dr hab. Jerzy Starzyk
6. Prof. dr hab. Artur Bossowski
7. Prof. dr hab. Jolanta Słowikowska-Hilczer
8. Dr hab. Artur Mazur
9. Dr hab. Maciej Hilczer
10. Dr hab. Andrzej Kędzia
11. Dr hab. Anna Kucharska
12. Dr hab. Iwona Beń-Skowronek
13. Dr hab. Aneta Gawlik
14. Dr hab. Ewa Barg
15. Dr hab. Elżbieta Petriczko

W dziedzinie diabetologii dziecięcej
1. Prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec
2. Prof. dr hab. Piotr Fichna
3. Prof. dr hab. Wojciech Młynarski
4. Prof. dr hab. Przemysława Jarosz-Chobot
5. Prof. dr hab. Renata Wąsikowa
6. Prof. dr hab. Mirosława Urban
7. Prof. dr hab. Anna Noczyńska
8. Dr hab. Mieczysław Szalecki
9. Dr hab. Grażyna Deja
10. Dr hab. Agnieszka Szypowska
11. Dr hab. Włodzimierz Łuczyński