TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Rzeszów, 2 czerwca 2017 r.

1. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Członkowie Towarzystwa, z głosem stanowiącym, którzy opłacili składki członkowskie za 2017 rok.

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą także uczestniczyć z głosem doradczym:Członkowie Honorowi oraz odznaczeni Medalem im. prof. Tadeusza Pawlikowskiego,zaproszeni goście.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Dla realizacji programu Walnego Zgromadzenia członkowie wybierają, w głosowaniu jawnym, większością głosów:

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

Sekretarza,protokolantów,

Komisję Wyborczą/Mandatową,

Komisję Skrutacyjną,

Komisję Uchwał i Wniosków.

7. Poszczególne Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

8. Posiedzenia poszczególnych Komisji są protokołowane, a wyniki ich pracy podawane są uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

9. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru:

Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa,

10 członków Zarządu Głównego,

5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,

Redaktora Naczelnego Endokrynologii Pediatrycznej,

Redaktora Naczelnego Endokrynologii Diabetologii, Chorób Metabolicznych Wieku Rozwojowego.

10. Kandydatów na Przewodniczącego, członków Zarządu Głównego oraz Redaktora Naczelnego Endokrynologii Pediatrycznej i Redaktora Naczelnego Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Wieku Rozwojowego ma prawo zgłaszać ustępujący Zarząd oraz Członkowie Towarzystwa.

11. Kandydatów na Członków Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo zgłaszać Członkowie ustępującej Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Członkowie Towarzystwa.

12. Wybór Przewodniczącego odbywa się oddzielnie, a wynik wyboru ogłoszony jest przed wyborami Członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.

13. Zgłoszenie każdego kandydata winno być poparte krótkim uzasadnieniem.

14. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. W przypadku nieobecności kandydata osoba zgłaszająca zobowiązana jest do przedstawienia pisemnej zgody Kandydata.

15. Wybory Przewodniczącego, członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej, Redaktora Naczelnego Endokrynologii Pediatrycznej oraz Redaktora Naczelnego Endokrynologii Diabetologii, Chorób Przemiany Materii Wieku Rozwojowego są tajne. Listy kandydatów sporządza Komisja Skrutacyjna, według kolejności zgłoszonych kandydatur.

16. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz Towarzystwa.

17. Przewodniczący Zarządu Głównego zostaje wybrany w odrębnym głosowaniu. Za Przewodniczącego uznaje się kandydata, który uzyskał w głosowaniu tajnym co najmniej 50% + 1 ważnych głosów. W przypadku jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, wyboru Przewodniczącego dokonuje się powtórnie spośród 2 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku jeżeli jeden kandydat nie uzyskał co najmniej 50% + 1 ważnych głosów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza ponowną rekrutację kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Głównego, a wybory przebiegają zgodnie z wcześniej podaną procedurą.

18. Do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz na Redaktora Naczelnego Endokrynologii Pediatrycznej i Redaktora Naczelnego Endokrynologii Diabetologii, Chorób Metabolicznych Wieku Rozwojowego zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów Komisja Skrutacyjna ogłasza dodatkowe głosowanie obejmujące tych kandydatów.

19. Ustępujący Zarząd zgłasza kandydatury do przyznania medalu im prof. Tadeusza Pawlikowskiego oraz kandydatury na Członków Honorowych Towarzystwa. Głosowanie nad tymi kandydaturami jest tajne, odrębne dla każdej kandydatury, a laureatem medalu oraz Członkiem Honorowym Towarzystwa zostają kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 50% + 1 ważnych głosów.

20. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia do zatwierdzenia przez uczestników Walnego Zgromadzenia projekt uchwał. Zatwierdzenie podjętych uchwał następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

21. Treść podjętych uchwał jest wiążąca dla Towarzystwa i jego władz.

22. Wyniki wyborów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Towarzystwa.

23. Treść Uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa.


• • • • • •


Program Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej,

Rzeszów, 2 czerwca 2017 r.


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Sekretarza i protokolantów.

4. Wybór Komisji Wyborczej/Mandatowej.

5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej/Mandatowej odnośnie uprawnień Walnego Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał.

6. Przyjęcie Programu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Obrad.

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

9. Sprawozdanie Przewodniczącego ustępującego Zarządu Głównego, z działalności Towarzystwa w okresie trwania kadencji.

10. Sprawozdanie Skarbnika.

11. Sprawozdania finansowe za lata obrotowe 2013, 2014, 2015, 2016.

12. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego Endokrynologii Pediatrycznej.

13. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego Endokrynologii Diabetologii, Chorób Metabolicznych Wieku Rozwojowego.

14. Sprawozdanie Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

15. Dyskusja nad sprawozdaniami.

16. Głosowanie nad uchwałami o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za lata 2013, 2014, 2015, 2016.

17. Głosowanie nad uchwałą o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

18. Ustalenie listy kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Głównego. Wybory Przewodniczącego Zarządu Głównego. Ogłoszenie wyników wyborów.

19. Ustalenie listy kandydatów na członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Wybory członków Zarządu Głównego. Ogłoszenie wyników wyborów.

20. Ustalenie listy kandydatów na Redaktora Naczelnego Endokrynologii Pediatrycznej. Wybory Redaktora Naczelnego. Ogłoszenie wyników wyborów.

21. Ustalenie listy kandydatów na Redaktora Naczelnego Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Wieku Rozwojowego. Wybory Redaktora Naczelnego. Ogłoszenie wyników wyborów.

22. Głosowania nad kandydaturami na Członków Honorowych Towarzystwa.

23. Głosowania nad kandydaturami do przyznania Medalu im prof. Tadeusza Pawlikowskiego.

24. Dyskusja nad zmianami w Statucie Towarzystwa.

25. Dyskusja nad kierunkami działania Polskiego Towarzystwa i Jego Zarządu.

26. Ustalenie listy kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej. Wybory członków Głównej Komisji Rewizyjnej. Ogłoszenie wyników wyborów.

27. Wolne wnioski.

28. Przyjęcie uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu.

29. Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

30. Zamknięcie obrad.


• • • • • •


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej,

informuje, że w dniach od 9 do 11 marca 2017 organizuje cykliczne, szkolenie pod nazwą: „VIII Zimowa Szkoła PTEDiD – Krynica 2017”. Szkolenie odbędzie się w Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA, w Krynicy Zdroju. Szkolenie skierowane jest dla lekarzy zajmujących się w/wym. tematyką ze, szczególnym uwzględnieniem lekarzy będących w trakcie specjalizacji, w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail : zarzad@pteidd.pl, do dnia 3 marca 2017 podając nazwisko i imię, adres e-mail, oraz numer telefonu. Koszt szkolenia wynosi 1100,00 zł i obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

Decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona.

• • • • • •

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego oraz swoim własnym mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej V Szkole Diabetologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, która organizowana jest cyklicznie co 2 lata przez Klinikę Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry Pediatrii WL UJ CM we współpracy z Fundacją Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie ,,O Zdrowie Dziecka".

Tegoroczna Szkoła odbędzie się w dniu 4 marca 2017 r. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM przy ul. Św. Łazarza 16 w Krakowie.

Szkoła ma charakter ogólnopolski i jest praktycznie jedynym tego typu szkoleniem w naszym kraju kierowanym nie tylko do lekarzy diabetologów, ale także do lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych i specjalizujących się w tych dziedzinach oraz do pielęgniarek i dietetyczek zaangażowanych w leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży. Program Szkoły każdorazowo jest nowatorski i obejmuje najbardziej aktualne problemy dotyczące cukrzycy u dzieci i młodzieży. Wykładowcami będą specjaliści najwyższej rangi z całego kraju a przewidziana po każdej sesji dyskusja z udziałem uczestników szkoły będzie okazją do wypracowania wspólnego stanowiska.

http://www.endodim.cm-uj.krakow.pl/

Udział w szkole jest bezpłatny.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. med. Jerzy B. Starzyk

Kierownik Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży