TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE

Katowice, dnia 2 lipca 2018 roku

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej ul. Kościuszki 22740-950 Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE w przedmiocie współpracy przy przygotowaniu, wydawaniu, promocji i sprzedaży czasopisma „Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism” ISSN-2081-237X

Działając w imieniu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 227, 40-950 Katowice, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe złożone zostały w Sądzie Rejonowym dla m. Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046553, REGON 012324839, którego odpis wygenerowany na podstawie przepisu art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi Załącznik numer 1 niniejszego Zapytania Ofertowego, jako jego Zarząd Główny, zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie współpracy przy przygotowaniu, wydawaniu, promocji i sprzedaży czasopisma „Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism” ISSN-2081-237X, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją: Nazwa Czasopisma: „Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism” posiadający ISSN-2081-237X (dalej: Czasopismo).

Wyłączność Wydawcy: wyłączne prawo do publikowania i sprzedaży Czasopisma; ograniczone prawo do zawierania umów z podmiotami trzecimi dotyczącymi sponsorowania Czasopisma oraz w zakresie zamieszczania reklam i ogłoszeń. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Wydawcą a Polskim Towarzystwem Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w tym zakresie określa umowa.

Zakres działania Wydawcy: przygotowanie, wydawanie, promocja i sprzedaż Czasopisma; Wydawca podejmuje się na własny rachunek i we własnym imieniu wydawać drukiem i rozpowszechniać Czasopismo; Wydawca przekazuje nieodpłatnie po jednym egzemplarzu członkom Rady Naukowej i członkom Zarządu Głównego Towarzystwa; współpracuje z administratorem strony internetowej Towarzystwa, zapewnienie wysokiej jakości edycji Czasopisma. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Wydawcą a Polskim Towarzystwem Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w tym zakresie określa umowa.

Częstotliwość wydawnicza oraz nakład: Czasopismo będzie wydawane jako kwartalnik o objętości jednego zeszytu, od 5 do 6 arkuszy drukarskich w formacie A-4 i w nakładzie planowanym 100 egzemplarzy. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Wydawcą a Polskim Towarzystwem Pediatrycznym Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w tym zakresie określa umowa. Redaktor Naczelny i Rada Naukowa: organy powoływane przez Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej współpracujące z Wydawcą przekazując Wydawcy kompletny materiał na nośniku elektronicznym kolejnych zeszytów kwartalnika. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Wydawcą a Polskim Towarzystwem Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w tym zakresie określa umowa.

Prawa autorskie: właścicielem tytułu, jak i praw autorskich do publikowanych utworów pozostaje Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

Czas trwania umowy: Umowa zawierana na czas kadencji Zarządu Głównego PTEiDD z możliwości wypowiedzenia przez każdą ze stron na koniec roku kalendarzowego z zachowanie 180 dni okresu wypowiedzenia. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Wydawcą a Polskim Towarzystwem Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w tym zakresie określa umowa.

Dodatkowe wymagania w stosunku Wydawcy:

1. Utrzymanie i dalszy wzrost poziomu naukowego pisma (ocenianego według obiektywnych kryteriów: punktacji MN i SW, Index Copernicus, w perspektywie Impact Factor).

2. Wdrożenie elektronicznego systemu przyjmowania i recenzowania prac.

3. Przynoszenie dochodu pozwalającego na dalszy rozwój czasopisma oraz prowadzenie działalności statutowej PTEiDD Zarząd Główny PTE i DD prosi o przygotowanie oferty z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa z odniesieniem do każdego z niżej wymienionych kryteriów oceny oferenta.

2. Model współpracy oraz jego warunki ekonomiczno-prawne, z preliminarzem budżetowym określającym wydania standardowe, suplementy, numery związane ze zjazdami PTEiDD, publikację zaleceń Europejskich Towarzystw Endokrynologicznych oraz Diabetologicznych, podział dochodów z reklam.

3. Kopie dokumentów firmy: NIP, REGON, wyciąg z KRS.

4. Pisemne opinie Redaktorów Naczelnych wydawanych przez Wydawnictwo pism o Wydawcy.

5. Przykładowe egzemplarze obecnie wydawanych czasopism naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Kandydaci oceniani będą według następujących kryteriów:

1. Doświadczenie w wydawaniu medycznych czasopism naukowych i naukowo- dydaktycznych (liczba czasopism wydawanych aktualnie i w przeszłości, tytuły, okres wydawania).

2. Pozycja naukowa wydawnictwa (według rankingu Index Copernicus oraz Współczynnika wpływu (Impact factor) poszczególnych czasopism oraz skumulowany dla danego Wydawcy).

3. Okres działalności wydawniczej oferenta w dziedzinie medycyny; 4. Posiadanie własnego zaplecza technicznego oraz osobowego gwarantującego sprawne przeprowadzenie pełnego cyklu wydawniczo-poligraficzno-logistycznego, obejmującego następujące główne elementy:

• Dział Redakcji (gwarantujący przejęcie manuskryptów z Redakcji czasopisma, redakcję i korektę językową tekstów wersji polskiej i angielskiej),

• Dział DTP (skład i łamanie tekstów),

• Dział Graficzny (opracowanie graficzne projektów i rycin), • Dział Logistyczny (dystrybucja wytworzonych produktów),

• Dział Prawny (umożliwiający ochronę praw autorskich PTEiDD dotyczących standardów).

5. Posiadanie własnego zaplecza technicznego oraz osobowego gwarantującego sprawne przeprowadzenie pełnego cyklu wydawniczego i dystrybucyjnego w odniesieniu do wersji elektronicznej czasopisma.

6. Doświadczenie w prowadzeniu i dystrybucji wersji elektronicznych czasopism.

7. Doświadczenie w sprzedaży prenumerat i/lub poszczególnych numerów czasopisma (wersja elektroniczna / wersja drukowana) oraz pojedynczych artykułów (wersja elektroniczna, z wykorzystaniem bankowych kart płatniczych oraz przelewów elektronicznych).

8. Posiadanie urządzeń serwerowych wraz z gwarantowanym podtrzymaniem zasilania oraz łączem o wysokiej przepustowości.

9. Posiadanie w ramach struktury organizacyjnej oferenta wyspecjalizowanej jednostki marketingu z doświadczeniem w zakresie sprzedaży produktów wydawniczych i reklamowych na rynku medycznym.

10. Posiadanie przez oferenta nowoczesnych narzędzi do obsługi czasopisma, takich jak:

• internetowy panel recenzencki,

• serwis przesyłania manuskryptów do Redakcji za pośrednictwem strony internetowej.

11. Doświadczenie w tłumaczeniu i publikacji międzynarodowych zaleceń medycznych.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

Dr hab. n med. Elżbieta Petriczko

• • • • • •

Regulamin Procedury Ofertowej „Nawiązanie współpracy przy przygotowaniu, wydawaniu i sprzedaży czasopisma „Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism” ISSN 2081-237X

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem Procedury Ofertowej „Nawiązanie współpracy przy przygotowaniu, wydawaniu i sprzedaży czasopisma „Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism” ISSN 2081-237X jest Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej ( PTEiDD) z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 227, 40-950 Katowice, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe złożone zostały w Sądzie Rejonowym dla m. Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046553, REGON 012324839, reprezentowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w imieniu którego działają:

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak – Prezes Zarządu Głównego PTEiDD;

Dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko – Sekretarz Zarządu Głównego PTEiDD;

zwane dalej Organizatorem.

2. Procedura Ofertowa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie o grach hazardowych.

3. Procedura Ofertowa organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Organizator przeprowadza Procedurę Ofertową za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem www.pteidd.pl oraz poczty elektronicznej E-Mail o adresie zarzad@pteidd.pl

5. Celem Procedury Ofertowej jest nawiązanie współpracy pomiędzy Organizatorem, a Wydawcą przy przygotowaniu, wydawaniu i sprzedaży czasopisma „Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism” ISSN-2081-237X-723X.

6. Do Procedury Ofertowej mogą przystąpić Wydawcy posiadający doświadczenie w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym z dnia 01 sierpnia 2018 roku, stanowiącym Załącznik niniejszego Regulaminu.

7. Do Procedury Ofertowej nie mogą przystępować Członkowie Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora Procedury Ofertowej w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Procedury Ofertowej, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób, to jest: wstępni, zstępni, małżonkowie i osoby pozostające w związkach partnerskich, a także osoby przysposobione.

§2 Organizacja Procedury Ofertowej

1. Przesyłanie Oferty odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej E-Mail na adres Organizatora: zarzad@pteidd.pl

2. Procedura Ofertowa trwa od 01 sierpnia 2018 r. do 3 września 2018 r. 3. Ofertę stanowi odpowiedź na Zapytanie Ofertowe przygotowana zgodnie z jego brzmieniem, uwzględniająca wyszczególnione w nim elementy oraz spełniająca wymogi niniejszej Procedury Ofertowej.

4. Oferta, musi być przesłana w formacie źródłowym, który wyłącza jej ewentualną modyfikację, to jest w formacie *.pdf.

5. Oferta musi być przesłana indywidualnie.

6. Oferta może być zgłaszana do Procedury Ofertowej tylko jednokrotnie.

7. Warunkiem uczestnictwa w Procedurze Ofertowej jest: o zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu; o złożenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej Oferty; o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Wydawcy na potrzeby Procedury Ofertowej oraz na udostępnianie tych danych Organizatorowi; o wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od Organizatora, o wyrażenie zgody na umieszczenie Oferty na stronie internatowej Organizatora o adresie: www.pteidd.pl; o przesłanie Oferty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym. Powyższe czynności wykonywane są w procesie uczestniczenia w Procedurze Ofertowej.

8. Podmiot przystępujący do Procedury Ofertowej związany jest jej Regulaminem. Poprzez przystąpienie do Procedury Ofertowej uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.

9. Integralną częścią Regulaminu stanowi Załącznik będący Zapytaniem Ofertowym.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wydawcy z Procedury Ofertowej jeżeli nabierze uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości złożonej Oferty.

11. Nad prawidłowym przebiegiem Procedury Ofertowej czuwają przedstawiciele Organizatora.

12. Ostateczny termin nadsyłania Ofert w ramach niniejszej Procedury Ofertowej upływa w dniu 03 września 2018 r.

13. Rozstrzygnięcie Procedury Ofertowej nastąpi w dniu 12 września 2018 r.

§3 Zasady wyboru Wydawcy

1. Informacja na temat wybranego Wydawcy dostępna będą na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.pteidd.pl

2. Kapituła Procedury Ofertowej składać się będzie z Członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej oraz Redaktorów Naczelnych i Przedstawiciela Rady Naukowej czasopisma.

3. Oferty zostaną ocenione przez Kapitułę Procedury Ofertowej na podstawie następujących kryteriów uznaniowych przyjętych przez Kapitułę Procedury Ofertowej.

4. Decyzja Kapituły Procedury Ofertowej jest ostateczna.

5. Wybrany w toku Procedury Ofertowej Wydawca zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem umowy o nawiązanie współpracy przy przygotowaniu, wydawaniu i sprzedaży czasopisma „ Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism” ISSN 2081-237X

6. Nazwa wybranego Wydawcy opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.pteidd.pl w dniu 18 września 2018 r.

7. Wybrany Wydawca dodatkowo zostanie powiadomiony poprzez pocztę elektroniczną E-Mail, na adres E-Mail, z którego przesłano Ofertę o wyborze oraz miejscu i terminie zawarcia umowy z Organizatorem, o której mowa w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego element Oferty, Wydawca ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.

§4 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Procedury Ofertowej dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.pteidd.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Procedury Ofertowej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w tym łącza internetowego, inne niż leżące po ich stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Procedurze Ofertowej.

4. Udział w Procedurze Ofertowej nie stanowi podstawy do żądania przez Wydawcę jakiegokolwiek wynagrodzenia.

5. Wydawca biorący udział w Procedurze Ofertowej zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zmianie danych go dotyczących. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

Dr hab. n med. Elżbieta Petriczko

• • • • • •

Drodzy Członkowie Towarzystwa,

zapraszamy do udziału w letniej szkole Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w Berlinie.

ESE Summer School 2018


• • • • • •


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz swoim własnym mam zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej piątej edycji Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, która organizowana jest cyklicznie co 2 lata przez Klinikę Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Krakowie.

Zadaniem szkoły jest przekazanie rzetelnej wiedzy specjalistom i specjalizującym się w endokrynologii i diabetologii, medycynie rodzinnej i pediatrii celem poprawy profilaktyki i leczenia chorób okresu rozwojowego.

Wychodzi temu naprzeciw nowa formuła szkoły, w której przewodniczący polskich towarzystw naukowych przedstawią postępy jakie dokonały się w endokrynologii, diabetologii, tyreologii i andrologii, a 50 czołowych specjalistów z całego kraju przedstawi konsensusy i wytyczne postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego w okresie rozwojowym oraz zaburzenia hormonalne wymagające rozpoznania i wprowadzenia leczenia przez pediatrów. Wszystkie wykłady ilustrowane będą przypadkami klinicznymi, a po każdym z nich przewidziana jest dyskusja z udziałem uczestników szkoły, która będzie okazją do wypracowania wspólnego stanowiska.

Do zobaczenia w Krakowie we wrześniu 2018 roku.

Prof. Jerzy B. Starzyk 

V Szkoła Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej


• • • • • •