TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE
CO ROBIĄ INNI|BADANIA WIELOOŚRODKOWE|KLUB MŁODYCH ENDOKRYNOLOGÓW
Statut|Historia|Zarząd|Kapituła Medalu im. T. Pawlikowskiego|Honorowi Członkowie|Członkostwo
Komisja Nagród|Specjalizacja|Przyjaciel PTEiDD|Polecane kontakty

Poznanie specyfiki fizjologii i fizjopatologii organizmów rozwijających się stało się w medycynie klinicznej podstawą wyodrębnienia pediatrii jako dyscypliny, a rozwój nauk medycznych na przełomie 19 i 20 wieku pozwolił na wyodrębnienie endokrynologii jako dyscypliny nauk podstawowych i klinicznych. Postęp wiedzy i doświadczenia klinicznego był podstawą wykrycia ogromnego znaczenia endokrynologii dla rozwoju płodu, niemowlęcia, małego i starszego dziecka. Wiele zaburzeń rozwojowych znalazło swoje wytłumaczenie fizjopatologii układu dokrewnego, a konsekwencją tego było zainteresowanie pediatrów tą nową dyscyplina kliniczną.

W towarzystwach endokrynologicznych i pediatrycznych powstawały sekcje i grupy zainteresowania endokrynologią wieku rozwojowego. Narastała w śród pediatrów na świecie i też w Polsce potrzeba integracji środowiska pediatrów-endokrynologów. W latach 60-tych w Europie i wkrótce potem w Stanach Zjednoczonych i Japonii, powstały odrębne towarzystwa endokrynologii pediatrycznej. Wraz z uwolnieniem ruchów społecznych w Polsce po 1989 roku złożenie odrębnego towarzystwa endokrynologicznego dla pediatrów stało się prostsze. Na to czekało wielu pediatrów endokrynologów skupionych w Komisji Endokrynologii Rozwojowej Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk i w sekcjach endokrynologii dziecięcej w Polskim Towarzystwie Endokrynologicznym (PTE) i w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym (PTP).

W tym korzystnym klimacie, dnia 24 lutego 1993 roku na posiedzeniu Komisji Endokrynologii Rozwojowej Komitetu Rozwoju Człowieka, które wyjątkowo odbyło się Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, powstała 26 osobowa grupa inicjatywna dla założenie towarzystwa endokrynologii dziecięcej. Przedstawiciele grupy inicjatywnej, Tomasz Romer, pomysłodawca oraz Alicja Blaim i Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska zgłosili Towarzystwo do rejestracji w sądzie rejonowym w Warszawie. Rejestracja została dokonana dnia 10 maja 1993 roku.

W parę miesięcy później, dnia 23 września 1993, w czasie Zjazdu PTE we Wrocławiu odbyło się Pierwsze Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej.

Na zebraniu było obecnych 58 zainteresowanych zawodowo problematyką endokrynologii pediatrycznej, którzy zostali pierwszymi członkami nowo zarejestrowanego Towarzystwa. W programie zebrania było miedzy innymi odczytanie listu uznanego nestora endokrynologii dziecięcej na świecie Andrea Pradera. List w oryginale (j. niemiecki) odczytała, a następnie przetłumaczyła Helana Krawczyńska.Na zebraniu wybrano pierwszy Zarząd (Alicja Blaim, Maria Rybakowa, Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska, Teresa Niżankowska-Błaż i Andrzej Wisniewski) z przewodniczącym Tomaszem Romerem i wiceprzewodniczącymi Januszem Zarzyckim i Renatą Wąsikową oraz Komisję Rewizyjną (Mieczysław Szalecki, Barbara Raczyńska, Krystyna Wójcik, Piotr Fichna, Zdzisława Iwanicka i Ewa Małecka-Tendera).

Do zadań Towarzystwa należy promocja badań nad etiologią, diagnozowaniem i terapią zaburzeń endokrynnych u dzieci i młodzieży oraz opracowanie standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w tych zaburzeniach. Działalność prowadzona jest w kraju i zagranicą. Ważnym środkiem w tym zakresie jest organizacja spotkań naukowych i wydawanie własnego czasopisma „Endokrynologia Pediatryczna”. Celem realizacji przedstawionych zadań PTED współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz poprawy stanu zdrowia populacji wieku rozwojowego.

Tomasz Romer, Warszawa, 30.06. 2014

******


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 stycznia 2021 roku odszedł do wieczności Pan prof. dr hab. Leszek Szewczyk były Prorektor do spraw Nauki Akademii Medycznej w Lublinie, wieloletni Kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.


Był wspaniałym, życzliwym i serdecznym człowiekiem.


Prof. dr hab. Leszek Szewczyk ur 26.04.1941 roku dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1964 r. na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie, dyplom mgr psychologii uzyskał na Wydziale Filozofii KUL w 1969 r. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1991 roku. Był specjalistą w zakresie pediatrii, psychologii klinicznej, endokrynologii i diabetologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Wieloletni konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii. Był członkiem Komitetu Rozwoju Człowieka PAN a od 1999 r przewodniczącym tego Komitetu, zaś od 2007 roku przewodniczącym Komisji Endokrynologii i Diabetologii. Profesor Leszek Szewczyk był kierownikiem wielu specjalizacji w dziedzinie pediatrii, endokrynologii i diabetologii. Promotor 25 doktoratów i ok. 200 prac magisterskich z zakresu pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Recenzent ok. 70 doktoratów, kilkunastu rozpraw habilitacyjnych i kilkunastu dorobków naukowych dotyczących tytułu profesora. Profesor Leszek Szewczyk był członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej a po przekształceniu - Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. W Towarzystwie pracował bardzo aktywnie. Od 2002 roku był Redaktorem Naczelnym Endokrynologii Pediatrycznej - czasopisma wydawanego pod egidą PTEiDD. Przewodniczył Kapitule Medalu im. Tadeusza Pawlikowskiego i sam był odznaczony tym medalem. W uznaniu wieloletnich zasług został Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Był wieloletnim Przewodniczącym Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i zapoczątkował wówczas współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w sprowadzaniu pomp insulinowych dla polskich dzieci. Był również członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Society of Pediatric Endocrinology..


Pracował jako członek Redakcji „Psychologii Jakości Życia”, Pediatric Endocrinology Diabetology and Metabolism, Pediatrii po Dyplomie. Był autorem ponad czterystu publikacji i abstraktów z dziedziny pediatrii, endokrynologii, diabetologii dziecięcej, psychologii klinicznej dziecka oraz kilku zbiorków własnych wierszy.


Otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 50-lecia PAN, Medal „Zasłużony dla Akademii Medycznej”, Medal Wojewody , Medal Prezydenta m. Lublin, Odznakę „Przyjaciela Dziecka”.


Z Rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
i Zarząd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii
i Diabetologii Dziecięcej