TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIEStatut|Historia|Zarząd|Kapituła Medalu im. T. Pawlikowskiego|Honorowi Członkowie|Członkostwo
Komisja Nagród|Specjalizacja|Przyjaciel PTEiDD

Poznanie specyfiki fizjologii i fizjopatologii organizmów rozwijających się stało się w medycynie klinicznej podstawą wyodrębnienia pediatrii jako dyscypliny, a rozwój nauk medycznych na przełomie 19 i 20 wieku pozwolił na wyodrębnienie endokrynologii jako dyscypliny nauk podstawowych i klinicznych. Postęp wiedzy i doświadczenia klinicznego był podstawą wykrycia ogromnego znaczenia endokrynologii dla rozwoju płodu, niemowlęcia, małego i starszego dziecka. Wiele zaburzeń rozwojowych znalazło swoje wytłumaczenie fizjopatologii układu dokrewnego, a konsekwencją tego było zainteresowanie pediatrów tą nową dyscyplina kliniczną.

W towarzystwach endokrynologicznych i pediatrycznych powstawały sekcje i grupy zainteresowania endokrynologią wieku rozwojowego. Narastała w śród pediatrów na świecie i też w Polsce potrzeba integracji środowiska pediatrów-endokrynologów. W latach 60-tych w Europie i wkrótce potem w Stanach Zjednoczonych i Japonii, powstały odrębne towarzystwa endokrynologii pediatrycznej. Wraz z uwolnieniem ruchów społecznych w Polsce po 1989 roku złożenie odrębnego towarzystwa endokrynologicznego dla pediatrów stało się prostsze. Na to czekało wielu pediatrów endokrynologów skupionych w Komisji Endokrynologii Rozwojowej Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk i w sekcjach endokrynologii dziecięcej w Polskim Towarzystwie Endokrynologicznym (PTE) i w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym (PTP).

W tym korzystnym klimacie, dnia 24 lutego 1993 roku na posiedzeniu Komisji Endokrynologii Rozwojowej Komitetu Rozwoju Człowieka, które wyjątkowo odbyło się Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, powstała 26 osobowa grupa inicjatywna dla założenie towarzystwa endokrynologii dziecięcej. Przedstawiciele grupy inicjatywnej, Tomasz Romer, pomysłodawca oraz Alicja Blaim i Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska zgłosili Towarzystwo do rejestracji w sądzie rejonowym w Warszawie. Rejestracja została dokonana dnia 10 maja 1993 roku.

W parę miesięcy później, dnia 23 września 1993, w czasie Zjazdu PTE we Wrocławiu odbyło się Pierwsze Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej.

Na zebraniu było obecnych 58 zainteresowanych zawodowo problematyką endokrynologii pediatrycznej, którzy zostali pierwszymi członkami nowo zarejestrowanego Towarzystwa. W programie zebrania było miedzy innymi odczytanie listu uznanego nestora endokrynologii dziecięcej na świecie Andrea Pradera. List w oryginale (j. niemiecki) odczytała, a następnie przetłumaczyła Helana Krawczyńska.Na zebraniu wybrano pierwszy Zarząd (Alicja Blaim, Maria Rybakowa, Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska, Teresa Niżankowska-Błaż i Andrzej Wisniewski) z przewodniczącym Tomaszem Romerem i wiceprzewodniczącymi Januszem Zarzyckim i Renatą Wąsikową oraz Komisję Rewizyjną (Mieczysław Szalecki, Barbara Raczyńska, Krystyna Wójcik, Piotr Fichna, Zdzisława Iwanicka i Ewa Małecka-Tendera).

Do zadań Towarzystwa należy promocja badań nad etiologią, diagnozowaniem i terapią zaburzeń endokrynnych u dzieci i młodzieży oraz opracowanie standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w tych zaburzeniach. Działalność prowadzona jest w kraju i zagranicą. Ważnym środkiem w tym zakresie jest organizacja spotkań naukowych i wydawanie własnego czasopisma „Endokrynologia Pediatryczna”. Celem realizacji przedstawionych zadań PTED współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz poprawy stanu zdrowia populacji wieku rozwojowego.

Tomasz Romer, Warszawa, 30.06. 2014