TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIEStatut|Historia|Zarząd|Kapituła Medalu im. T. Pawlikowskiego|Honorowi Członkowie|Członkostwo
Komisja Nagród|Specjalizacja|Przyjaciel PTEiDD

Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD) ogłasza konkursy na

1. Nagrody im. T.E. Romera

2. Nagrody czasopism „Endokrynologia Pediatryczna” i „Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism”

za prace oryginalne, pełnotekstowe z dziedziny endokrynologii i diabetologii dziecięcej opublikowane . Regulamin nagród zamieszczony jest na stronie internetowej PTEiDD  www.pteidd.pl  w zakładce PTEiDD – Towarzystwo – Komisja Nagród.

stateczny termin nadsyłania prac do Komisji Nagród –31.03.2019 r.

. . . . . . .

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na punkt 8 regulaminu Konkursu o Nagrodę T.E. Romera: „… Autor zgłaszający pracę do konkursu załącza oświadczenie wskazujące dziedzinę w kategorii której praca ma być oceniania (endokrynologia czy diabetologia dziecięca). Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii oceniania zgłoszonej pracy po powiadomieniu autora….”

Prace do nagród  im. T.E. Romera proszę przesyłać w formacie pdf na adres prof. Barbary Głowińskiej-Olszewskiej, Sekretarza Komisji Nagród PTEiDD - bglowinska@poczta.onet.pl

(autorzy prac otrzymują na adres e-mailowy potwierdzenie, że praca wpłynęła. W przypadku braku takiej informacji proszę o kontakt tel.: 857450737)

Prosimy o przekazanie informacji  o konkursach kolegom i koleżankom z Państwa Ośrodków.

Przewodnicząca Komisji Nagród PTEiDD

Prof. Ewa Małecka-Tendera

. . . . . . . .

Regulamin Nagrody Naukowej im. Tomasza E. Romera Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

z dn. 17.06.2012, z modyfikacją z dn. 12.09.2018


REGULAMIN

Nagrody Naukowej im. Tomasza E. Romera

Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej


§ 1

Zarząd Główny (Zarząd) Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej (PTEiDD) uchwałą z dnia 27 listopada 2000 r. ustanowił Nagrodę Naukową im. Tomasza E. Romera (Nagrodę) za najlepsze prace opublikowane w danym roku kalendarzowym


§ 2

Nagroda jest przyznawana za najlepsze prace oryginalne w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej opublikowane w pełnej wersji w określonych odpowiednim ogłoszeniem latach kalendarzowych poprzedzających jej przyznanie. Prace mogą być opublikowane w dowolnym czasopiśmie naukowym, dowolnego wydawcy, w języku angielskim

§ 3

Nagroda jest przyznawana pierwszemu autorowi pracy (dalej zwanemu Laureatem), który w okresie składania prac do Nagrody jest co najmniej przez 12 mies. poprzedzające opublikowanie pracy członkiem PTEiDD


§ 4

Termin nadesłania prac podaje Komisja Nagród (KN) do wiadomości członków PTEiDD przez ogłoszenie w organach wydawniczych PTEiDD (Endokrynologia Pediatryczna i Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolism) i na stronie internetowej Towarzystwa oraz za zgodą Zarządu w innych czasopismach i mediach. Prace w wersji elektronicznej (w formacie pdf) lub w postaci skanu przesyłane są do Sekretarza Komisji.


§ 5

Recenzentami zgłoszonych prac są członkowie Komisji. Wyłączeni spośród recenzentów są współautorzy prac zgłoszonych do Nagrody oraz członkowie ich rodzin. Jeśli liczba recenzentów, którzy spełniają warunki Regulaminu, jest mniejsza od 4 istnieje możliwość zaproszenia do grona recenzentów ekspertów spoza Komisji, zgodnie z decyzją Komisji.


§ 6

Sekretarz Komisji w porozumieniu i za zgodą pozostałych członków Komisji, kierując się Regulaminem Nagrody ustala wraz z Przewodniczącym Komisji skład grona recenzentów i przesyła wybranym recenzentom zgłoszone prace


§ 7

Recenzenci w ocenie prac kierują się jednakową skalą punktacji, dołączoną do niniejszego Regulaminu. Ostateczne wyniki są podawane do wiadomości członkom Komisji. Po akceptacji przez członków Komisji wyniki są przekazywane do zatwierdzenia Zarządowi.


§ 8

W danym roku kalendarzowym Nagroda jest przyznawana jednej pracy z dziedziny endokrynologii dziecięcej i jednej z diabetologii dziecięcej. Autor zgłaszający pracę do konkursu załącza oświadczenie wskazujące dziedzinę w kategorii której praca ma być oceniania (endokrynologia czy diabetologia dziecięca). Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii oceniania zgłoszonej pracy po powiadomieniu autora.


§ 9

Nagrodę stanowi: dyplom, nagroda pieniężna w wysokości 5 000,- PLN, ogłoszenie w czasopiśmie Endokrynologia Pediatryczna i na stronie internetowej Towarzystwa oraz, za zgodą Zarządu, w innych czasopismach i mediach (nazwiska Laureata i współautorów, tytułu pracy i nazwy czasopisma, w którym praca została opublikowana).


§ 10

Oprócz Nagród przyznawane są po 2 wyróżnienia dla prac z każdej dziedziny, które kolejno uzyskały najwyższą punktację. Pierwsi autorzy wyróżnionych prac otrzymują dyplomy, a informacja o wyróżnieniu ogłaszana jest w czasopismach Endokrynologia Pediatryczna i Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolism oraz na stronie internetowej PTEiDD oraz, za zgodą Zarządu, w innych czasopismach i mediach (nazwiska pierwszych autorów i współautorów, tytuły prac, nazwy czasopism, w których prace zostały opublikowane)


§ 11

Przyznanie Nagród oraz wyróżnień zatwierdza Zarząd na wniosek Komisji.

§12 Dyplomy, Nagrody oraz wyróżnienia zostają wręczone przez Przewodniczącego Zarządu (lub zastępcę) i Przewodniczącego Komisji (lub zastępcę) Laureatom oraz pierwszym autorom wyróżnionych prac na konferencji lub sympozjum lub spotkaniu szkoleniowym PTEiDD, według decyzji Zarządu


§ 13

Nagroda pieniężna pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych według obowiązujących aktualnie zasad prawnych zostaje przekazana przez skarbnika Zarządu na konto bankowe Laureata


§ 14

Sekretarz Komisji przesyła informacje o uzyskanych Nagrodach i o wyróżnieniach do czasopism „Endokrynologia Pediatryczna” i „Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolism”, do administratora strony internetowej PTEiDD oraz, za zgodą Zarządu, do innych czasopism i mediów.
Regulamin Nagród Naukowych PTEiDD dla najlepszych prac opublikowanych w czasopismach „Endokrynologia Pediatryczna”

i „Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolism” z modyfikacją z dn. 12.09.2018


REGULAMIN

Nagród Naukowych Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

dla najlepszych prac opublikowanych w czasopismach „Endokrynologia Pediatryczna”

i „Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolism


§ 1

Zarząd Główny (Zarząd) Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD) ustanawia Nagrody Naukowe (Nagrody) za najlepsze prace opublikowane w czasopismach „Endokrynologia Pediatryczna” lub „Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolism” w danym roku kalendarzowym.


§ 2

W danym roku kalendarzowym Nagrody są przyznawane jednej pracy z dziedziny endokrynologii dziecięcej i jednej z diabetologii dziecięcej opublikowanej w pełnej wersji w roku kalendarzowym poprzedzającym ich przyznanie.


§ 3

Nagrody są przyznawane pierwszym autorom prac, którzy w okresie składania prac do Nagrody są co najmniej przez 12 mies. poprzedzające opublikowanie pracy członkiem PTEiDD (dalej zwanemu Laureatem)


§ 4

Redaktor Naczelny czasopisma „Endokrynologia Pediatryczna” oraz Redaktor Naczelny czasopisma „Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolism” przedstawiają Przewodniczącemu KN wykaz prac opublikowanych w „Endokrynologii Pediatrycznej” lub w Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolism” w danym roku kalendarzowym, które będą podlegały kwalifikacji do Nagrody.


§ 5

Recenzentami prac są członkowie Komisji. Wyłączeni spośród recenzentów są współautorzy prac zgłoszonych do Nagrody oraz członkowie ich rodzin. Jeśli liczba recenzentów, którzy spełniają warunki Regulaminu, jest mniejsza od 4, istnieje możliwość zaproszenia do grona recenzentów ekspertów spoza Komisji, zgodnie z decyzją Komisji


§ 6

Sekretarz Komisji w porozumieniu i za zgodą pozostałych członków Komisji, kierując się Regulaminem Nagrody, ustala wraz z Przewodniczącym Komisji skład grona recenzentów i przesyła wybranym recenzentom listę prac podlegających recenzji.


§ 7

Recenzenci w ocenie prac kierują się jednakową skalą punktacji, dołączoną do niniejszego Regulaminu. Ostateczne wyniki są podawane do wiadomości członkom Komisji. Po akceptacji przez członków Komisji wyniki są przekazywane do zatwierdzenia Zarządowi.


§ 8

Nagrodę stanowi: dyplom, nagroda pieniężna w wysokości 3 000,- PLN, ogłoszenie w czasopiśmie „Endokrynologia Pediatryczna” i „Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolism” oraz na stronie internetowej PTEiDD oraz, za zgodą Zarządu, w innych czasopismach i mediach (nazwiska Laureata i współautorów, tytuł pracy i nazwa czasopisma, w którym praca została opublikowana). Laureat ma możliwość przedstawienia wyników nagrodzonej pracy w formie ustnej na konferencji, sympozjum lub spotkaniu szkoleniowym PTEiDD, na którym Nagroda zostanie wręczona.


§ 9

Oprócz Nagród przyznawane są po 2 wyróżnienia dla tych prac z obu dziedzin, które kolejno uzyskały najwyższe punktacje. Pierwsi autorzy wyróżnionych prac otrzymują dyplomy, a informacja o wyróżnieniu ogłaszana jest w czasopiśmie „Endokrynologia Pediatryczna” i „Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolism” oraz na stronie internetowej PTEiDD oraz, za zgodą Zarządu, w innych czasopismach i mediach. (nazwiska pierwszych autorów i współautorów, tytuły prac, nazwa czasopisma, w których prace zostały opublikowane)


§ 10

Przyznanie Nagród oraz wyróżnień zatwierdza Zarząd na wniosek Komisji.


§ 11

Dyplomy, Nagrody oraz wyróżnienia zostają wręczone przez Przewodniczącego Zarządu (lub zastępcę) i Przewodniczącego Komisji (lub zastępcę) Laureatom oraz pierwszym autorom wyróżnionych prac na konferencji lub sympozjum PTEiDD, według decyzji Zarządu


§ 12

Nagroda pieniężna pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych według obowiązujących aktualnie zasad prawnych zostaje przekazana przez skarbnika Zarządu na konto Laureata


§ 13

Sekretarz Komisji przesyła informacje o uzyskanych Nagrodach i o wyróżnieniach do czasopism „Endokrynologia Pediatryczna” i „Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolism”, do administratora strony internetowej PTEiDD oraz, za zgodą Zarządu, do innych czasopism i mediów (nazwiska pierwszych autorów i współautorów, tytuły prac, nazwa czasopisma, w którym prace zostały opublikowane)Regulamin pracy Komisji Nagród Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z dn.17. 06.2012 z modyfikacją z dn. 12.09.2018


REGULAMIN

pracy Komisji Nagród (KN)

Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej


§ 1

Komisja Nagród Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (Komisja) jest powołana dla wypełniania zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD) zgodnie z par. 8 Statutu, szczególnie w zakresie promocji badań naukowych z dziedziny endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego.


§ 2

Komisja liczy co najmniej 6 członków. Członkami Komisji są samodzielni pracownicy naukowi, którzy są członkami Towarzystwa i nie wchodzą w skład jego Zarządu Głównego.


§ 3

Członkowie Komisji i jej Przewodniczący są wybierani przez Zarząd Główny PTEiDD (Zarząd) na okres jego kadencji. Alternatywnie Zarząd może powierzyć wybór Przewodniczącego członkom Komisji ze swego grona.


§ 4

Wice-przewodniczący Komisji i sekretarz są proponowani spośród członków Komisji przez Przewodniczącego Komisji i zatwierdzani przez Zarząd.


§ 5

Odwołanie członków Komisji i powołanie nowych członków w czasie trwania kadencji Zarządu odbywa się na wniosek Przewodniczącego i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.


§ 6

Przewodniczący Komisji zwołuje zebrania co najmniej jeden raz w roku z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Przewodniczącego PTEiDD. Zebranie może być zwołane w przypadkach szczególnych na wniosek co najmniej 3 członków Komisji, z uzasadnieniem przedłożonym Przewodniczącemu Komisji lub Przewodniczącemu PTEiDD.


§ 7

Uchwały i decyzje Komisji są ważne przy obecności lub wzięciu udziału w zebraniu korespondencyjnym co najmniej 4 członków Komisji. Dowodem na wzięcie udziału w zebraniu korespondencyjnym jest potwierdzenie otrzymania e-mailu rozpoczynającego zebranie.


§ 8

Podczas trwania kadencji Komisja może zmodyfikować swój regulamin, regulamin Nagrody im.Tomasza E. Romera oraz Nagrody za najlepsze prace opublikowane w „Endokrynologii Pediatrycznej” i „Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolism” – organach wydawniczych PTEiDD, oraz innych nagród, stypendiów, a także grantów zaproponowanych przez Zarząd. Zarząd zatwierdza proponowane regulaminy, nadając im moc obowiązującą.


§ 9

Komisja może być inicjatorem wprowadzenia nowych nagród, stypendiów i grantów. Wniosek o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem Komisja przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi.


§ 10

Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy zachowaniu zasady przeważającego głosu Przewodniczącego na zebraniach lub zebraniach korespondencyjnych.


§ 11

Komisja podaje do wiadomości wszystkich członków Towarzystwa opracowane regulaminy i uchwały oraz ogłasza terminy i sposób zgłaszania prac do konkursów na nagrody w organach wydawniczych PTEiDD („Endokrynologia Pediatryczna” i „Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolism” ) i na stronie internetowej PTEiDD. Komisja może wystąpić do Zarządu z propozycją zamieszczania ogłoszeń w innych czasopismach i mediach.


§ 12

Komisja wnioskuje do Zarządu o przyznanie nagród po przeprowadzeniu recenzji prac, które zostały przedstawione do konkursu zgodnie z odpowiednim regulaminem. Recenzentami są członkowie Komisji, z możliwością wyłączeń i z możliwością zaproszenia do grona recenzentów ekspertów spoza Komisji, zgodnie z jej decyzją. Wyłączeni spośród recenzentów są współautorzy prac zgłoszonych do nagrody, wnioskodawcy stypendiów i grantów oraz członkowie, których wnioski dotyczą ich rodzin.


§ 13

Od decyzji Komisji w sprawie wnioskowania o przyznanie nagród nie przewiduje się trybu odwoławczego.


§ 14

Nagrody są wręczane przez Przewodniczącego PTEiDD (lub zastępcę) i Przewodniczącego Komisji (lub zastępcę) na sympozjach lub konferencjach PTEiDD lub spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez Zarząd PTEiDD


§ 15

Przyznanie nagrody jest ogłaszane w „Endokrynologii Pediatrycznej” i w „Pediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolism” oraz na stronie internetowej PTEiDD Par. 16Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności na koniec kadencji Zarządu lub dodatkowo na żądanie Zarządu przed upływem jego kadencji.
Komisja Nagród

Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej


Członek honorowy

Prof. dr hab. Tomasz E. Romer

Przewodnicząca

Prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera

Vice-Przewodnicząca

Dr hab. Anna Kucharska

Sekretarz

Prof. dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska

Członkowie

Prof. dr hab. Andrzej Lewiński

Prof. dr hab. Jolanta Słowikowska-Hilczer

Prof. dr  hab. Agnieszka Szadkowska

Prof. dr hab. Leszek Szewczyk

Prof. dr hab. Katarzyna Ziora


Grono ekspertów

Prof. dr hab. Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska

Prof. dr hab. Jerzy Starzyk

Prof. dr hab. Artur Bossowski

Prof. dr hab. Marek Niedziela

Prof. dr hab. Artur Mazur

Prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec

Prof. dr hab. Piotr Fichna

Prof. dr hab. Wojciech Młynarski

Prof. dr hab. Przemysława Jarosz-Chobot

Prof. dr hab. Anna Noczyńska

Prof. dr hab. Renata Wąsikowa

Prof. dr hab. Katarzyna Zorena

Dr hab. Maciej Hilczer

Dr hab. Andrzej Kędzia

Dr hab. Beata Pyrżak

Dr hab. Grażyna Deja

Dr hab. Aneta Gawlik

Dr hab. Joanna Oświęcimska

Dr hab. Ewa Barg

Dr hab. Elżbieta Petriczko

Dr hab. Agnieszka Szypowska

Dr hab. Maria Kalina

Dr hab. Paweł Matusik

Dr hab. Joanna Nazim

Dr hab. Małgorzata Wójcik

Dr hab. Agnieszka Zachurzok

Dr hab. Renata Stawerska

Dr hab. Joanna Smyczyńska

Dr hab. Anna Wędrychowicz

Dr hab. Maria Klatka

Dr hab. Beata Mianowska

Dr hab. Agnieszka Zmysłowska

Dr hab. Iwona Beń-Skowronek

Dr hab. Mieczysław Szalecki