TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE
CO ROBIĄ INNI|BADANIA WIELOOŚRODKOWE|KLUB MŁODYCH ENDOKRYNOLOGÓW
Statut|Historia|Zarząd|Kapituła Medalu im. T. Pawlikowskiego|Honorowi Członkowie|Członkostwo
Komisja Nagród|Specjalizacja|Przyjaciel PTEiDD|Polecane kontakty

Kierownicyjednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego/staży kierunkowych

Szanowni Państwo

Informuję, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658), jednostki uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie dotychczasowych przepisów stają się jednostkami uprawnionymi do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie art. 19f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, tj. w nowym, modułowym systemie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Warunki niezbędne do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w systemie modułowym określa art. 19f ust. 2 ustawy. Uzupełnienie tych warunków stanowią standardy akredytacyjne podmiotów szkolących, zawarte w poszczególnych programach specjalizacji modułowych, dostępnych na stronie internetowej CMKP pod adresem: http://www.cmkp.edu.pl/akredytacja

Jednostka ubiegająca się o prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w systemie modułowym jest zobowiązana do samodzielnego, skrupulatnego zweryfikowania spełniania warunków uprawniających do prowadzenia ww. szkolenia lub stażu, zarówno wynikających z przepisów ustawy, jak również ze standardów akredytacyjnych zawartych w programie danej specjalizacji.

W przypadku, gdy dana jednostka pomimo podjęcia niezbędnych działań zapewniających ciągłość spełniania warunków akredytacyjnych dla tego systemu przestała spełniać warunki niezbędne do uzyskania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego, jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie właściwego wojewody oraz dyrektora CMKP, zgodnie z art. 19f ust. 12 ustawy. Jednostka ta ma możliwość ubiegania się o akredytację po ponownym spełnieniu ww. warunków, poprzez wystąpienie do dyrektora CMKP z wnioskiem o przyznanie akredytacji w trybie art. 19f ust 4 ustawy. Wniosek złożony w tym trybie zostanie przedstawiony do zaopiniowania przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora CMKP.

Wzory ww. wniosków zostały opublikowane na stronie http://www.cmkp.edu.pl/akredytacja Po przeprowadzeniu przez Państwa weryfikacji dotyczącej spełniania lub niespełniania warunków do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w modułowym systemie specjalizacji, konieczne jest wypełnienie i podpisanie „Oświadczenia w sprawie wymagań do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego”.

Ww. oświadczenie należy przesłać na adres: Dział Akredytacji, Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia CMKP, ul. Kleczewska 61, 01-826 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2014 roku.

Wzór ww. oświadczenia dostępny jest na stronie http://www.cmkp.edu.pl/akredytacja

Informuję, że prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w systemie modułowym osób rozpoczynających to szkolenie w 2014 r. będzie możliwe wyłącznie po potwierdzeniu spełniania przez kierowaną przez Państwa jednostkę warunków akredytacyjnych, zgodnie z treścią niniejszego pisma.

Odnosząc się do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w dotychczasowym systemie specjalizacji (tj. na podstawie programów specjalizacji niemodułowych), to odbywa się ono na podstawie aktualnego wpisu na listę jednostek akredytowanych prowadzoną przez dyrektora CMKP, w oparciu o spełnianie kryteriów określonych dla tego rodzaju szkolenia specjalizacyjnego, z uwzględnieniem art. 19f ust 12 ustawy.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy Działu Akredytacji, Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia CMKP, pod numerami telefonów:

1) 22 5601110,

2) 22 5601120,

3) 22 5601112,

4) 22 5601101,

5) 22 5601114,

będący w tych sprawach do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 930 – 1430 lub pod dedykowanymi adresami poczty elektronicznej, które znajdą Państwo na stronie internetowej CMKP.

Niezbędnych informacji udzielą Państwu również pracownicy właściwych komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich / Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego.


Dyrektor

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak

Prof. nadzw. w CMKP