TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIEZaproszenie|Komitety|Program|Miejsce obrad|Opłaty|Rejestracja|Regulamin zgłaszania streszczeń
Zakwaterowanie|Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania prac oryginalnych i kazuistycznych.

Ostateczny termin przesyłania prac upływa 15.06.2019

Ogłoszenie decyzji o przyjęciu/odrzuceniu prac: 20.06.2019

Regulamin zgłaszanie prac

1. Streszczenia prosimy o przesyłanie wyłącznie w formie elektronicznej na adres: www.grupamedica.pl -> Bieżące konferencje -> Zjazd PTEiDD -> Wysyłanie streszczeń


2. Prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym na stronie konferencji wybranej formy prezentacji:prezentacja ustna (multimedialna) do wygłoszenia w czasie sesji plakat naukowy do przedstawienia w czasie Sesji Plakatowej


3. Streszczenie powinno być napisane w języku polskim i angielskim.


4. Streszczenie w języku polskim i angielskim musi zawierać:

tytuł pracy – bez skrótów,

pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów

afiliacje autorów

adres do korespondencji

słowa kluczoweimię i nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail autora wskazanego do korespondencji z Komitetem Organizacyjnym


5. Streszczenie powinno nieć w miarę możliwości następującą strukturę:

w języku polskim:

Wstęp (zawierający opis problemu i uzasadnienie przeprowadzenia badania)

Cel pracy (pytanie kliniczne, hipoteza)

Materiał i metody (zawierający opis projektu badania naukowego, miejsca pochodzenia badanych, opis badanej grupy, opis stosowanych metod i interwencji, opis metody oceny (pomiaru) efektu interwencji, metody statystyczne i sposób analizy danych; w badaniach przeglądowych: kryteria kwalifikacji i dyskwalifikacji badań, źródła informacji i sposób identyfikacji wszystkich danych na dany temat oraz sposób syntezy danych).

Wyniki badań (najważniejsze dane).

Wnioski (powinny wynikać z przedstawionych danych i stanowić odpowiedź na sformułowane cele badania).

w języku angielskim:

Introduction

The aim

Material and methods

Results

Conclusions

Do streszczenia nie należy dołączać piśmiennictwa.

Streszczenie nie może zawierać tabel oraz rycin.

Tekst streszczenia może składać się maksymalnie z 2800 znaków, czcionka Times New Roman 10 pkt, interlinia:1.

Panel do przesyłania streszczeń na stronie sympozjum …….


6. Nadesłane streszczenia zostaną w pierwszej kolejności poddane kwalifikacji redakcyjnej i jeśli będą spełniać wymogi formalne, zostaną przesłane do oceny recenzentom – członkom Komitetu Naukowego Konferencji. Streszczenia prac zakwalifikowanych do publikacji zostaną wydrukowane w Endokrynologii Pediatrycznej .


7. Decyzja o odrzuceniu pracy nie podlega odwołaniu. Organizatorzy nie ujawniają nazwisk recenzentów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek stylu i mianownictwa oraz koniecznych skrótów tekstu bez zgody autora.


8. Lista zakwalifikowanych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej www.grupamedica.pl a informacja zostanie przesłana także na adres mailowy autora wskazanego do korespondencji.


9. Prezentacja ustna podczas sesji

Forma prezentacji: w języku polskim.

Czas przeznaczony na ustną prezentację wynosi 10 minut.

Prowadzący sesję jest uprawniony do odebrania głosu referującemu po upływie regulaminowego czasu.

Na zakończenie sesji przewidywana jest dyskusja.

Autor wygłaszanej pracy jest zobowiązany do uczestnictwa w dyskusji.


10. Sesja Plakatowa

Autor powinien być obecny przy plakacie w wyznaczonym czasie sesji plakatowej.

Szerokość plakatu: 80 cm, wysokość plakatu 100 cm.

Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne ze zgodą autorów na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz pracy na potrzeby organizacyjne Konferencji, upublicznienie wyników kwalifikacji, streszczeń, nagród i wyróżnień na stronie Konferencji jak również w Endokrynologii Pediatrycznej . Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów regulaminu zgłaszania prac i poszczególnych sesji. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania lub łamania regulaminu ponoszą autorzy pracy.