TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIEZaproszenie|Komitety|Program|Miejsce obrad|Opłaty|Rejestracja|Regulamin zgłaszania streszczeń
Zakwaterowanie|Kontakt

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania prac oryginalnych ikazuistycznych.

Ostateczny termin przesyłania streszczeń upływa 15.06.2021

Regulamin zgłaszania prac

1. Zgłaszanie streszczeń prac tylko w formie elektronicznej – poprzez panelstreszczeń na stronie internetowej Zjazdu: www.grupamedica.pl -> Bieżącekonferencje -> Zjazd PTEiDD ->Przesyłanie streszczeń
https://grupamedica.pl/wydarzenia/ix-zjazd-xxv-sympozjum-polskiego-towarzystwa-endokrynologii-i-diabetologii-dzieciecej-21-23-10-2021-spotkanie-on-line/

2. Prosimy o zaznaczenie wybranej formy prezentacji:

• prezentacja ustna – do wygłoszenia w czasie Sesji Głównych

• krótka prezentacja ustna– do wygłoszenia w czasie Sesji „Short Communication”

3. Streszczenie powinno być napisane w języku polskim i angielskim.

4. Streszczenie w języku polskim i angielskim musi zawierać:

• tytuł pracy – bez skrótów,

• pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów

• afiliacje autorów

• adres do korespondencji

• słowa kluczowe

• imię i nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail autora wskazanego do korespondencjiz Komitetem Organizacyjnym

Streszczenie powinno mieć w miarę możliwości następującą strukturę:

w języku polskim:

• wstęp (zawierający opis problemu i uzasadnienie przeprowadzenia badania)

• cel pracy (pytanie kliniczne, hipoteza)

• materiał i metody (zawierający opis projektu badania naukowego, opis badanejgrupy, opis stosowanych metod i interwencji, opis metody oceny (pomiaru)efektu interwencji)

• wyniki badań (najważniejsze dane)

• wnioski (powinny wynikać z przedstawionych danych i stanowić odpowiedź nasformułowane cele badania)

w języku angielskim:

• introduction

• aim

• material and methods

• results

• conclusions

Do streszczenia nie należy dołączać piśmiennictwa.
Streszczenie nie może zawierać tabel oraz rycin.

Tekst streszczenia może składać się maksymalnie z 2800 znaków, czcionka Times New Roman 10 pkt, interlinia:1.

1. Nadesłane streszczenia zostaną przesłane do oceny recenzentom – członkomKomitetu Naukowego Zjazdu. Organizatorzy nie ujawniają nazwisk recenzentów.

2. Lista zakwalifikowanych prac zostanie umieszczona na stronie internetowejZjazdu www.grupamedica.pl link do Sympozjum https://grupamedica.pl/wydarzenia/ix-zjazd-xxv-sympozjum-polskiego-towarzystwa-endokrynologii-i-diabetologii-dzieciecej-21-23-10-2021-spotkanie-on-line/

3. , a informacja o kwalifikacji zostanie przesłana także na adres mailowy autorawskazanego do korespondencji.

4. Decyzja o odrzuceniu pracy nie podlega odwołaniu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek stylu imianownictwa oraz koniecznych skrótów tekstu bez zgody autora.

6. Streszczenia prac zakwalifikowanych do prezentacji, zostaną umieszczone w nastronie Zjazdu www.grupamedica.pl -> Bieżące konferencje -> Zjazd PTEiDD ->Streszczenia, a po Zjeździe będą dostępne w elektronicznym pamiętnikuzjazdowym na stronie PTEiDD – Archiwum Zjazdowe

7. Prezentacja ustna: w języku polskim.

W Sesjach Głównych czas przeznaczony na prezentację wynosi 10 minut. Pozakończeniu prezentacji przewidywana jest 5 minutowa

W Sesjach „Short Communication” czas przeznaczony na prezentację wynosi 4 minuty. Po zakończeniu prezentacji przewidywana jest 2 minutowa

•Prowadzący sesję jest uprawniony do odebrania głosu referującemu po upływie regulaminowego czasu.

•Autor jest zobowiązany do uczestnictwa w dyskusji.

•Do dnia 1 października autor wygłaszanej pracy musi przesłać prezentację wformacie ppt/pptx wyłącznie na adres mailowy: zjazdpteidd@grupamedica.pl.

•Prezentacja nie może zawierać filmików i animacji oraz nie powinna przekraczaćwielkości 250 KB. Ilość slajdów musi być dopasowana do zaplanowanego czasu.W Sesji Short Communication – maksymalnie 6 slajdów.

8. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne ze zgodą autorów naprzetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podanych podczas rejestracjioraz pracy na potrzeby organizacyjne Zjazdu, upublicznienie wynikówkwalifikacji, ewentualnych nagród i wyróżnień.

9. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przezautorów regulaminu zgłaszania prac i poszczególnych sesji. Konsekwencjewynikające z nieprzestrzegania lub łamania regulaminu ponoszą autorzy pracy.