TOWARZYSTWO|AKTUALNOŚCI|SYMPOZJUM|SZKOŁA|CZASOPISMA|KONTAKT|LOGOWANIE
CO ROBIĄ INNI|BADANIA WIELOOŚRODKOWE|KLUB MŁODYCH ENDOKRYNOLOGÓW
Statut|Historia|Zarząd|Kapituła Medalu im. T. Pawlikowskiego|Honorowi Członkowie|Członkostwo
Komisja Nagród|Specjalizacja|Przyjaciel PTEiDD|Polecane kontakty


STATUT
Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
tekst jednolity na dzień 4.10.2019r.


Rozdział I

§ 1

Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, zwane dalej Towarzystwem, posiada osobowość prawną
i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

§ 2

Towarzystwo prowadzi działalność skierowaną do środowisk medycznych oraz realizowaną za ich pośrednictwem
na rzecz pacjentów w zakresie endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego. Struktura organizacyjna Towarzystwa, sposób pracy oraz wykorzystywanie środków finansowych służą tej działalności.

§ 3

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Katowice.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem federacji krajowych i międzynarodowych towarzystw o tych samych
lub podobnych celach działania.

§ 5

Towarzystwo posiada prawo używania odznak oraz pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd.

§ 6

Towarzystwo opiera swą działalność na:1. pracy społecznej członków,2. pracy osób zatrudnionych w Towarzystwie,
które nie są członkami Towarzystwa


Rozdział II

Cele i środkidziałania

§ 7

Celami Towarzystwa są:

1. Promocja badań naukowych w dziedzinie endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego

oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa, a także lekarzy doskonalących swe

umiejętności w ramach szkolenia podyplomowego, w tym specjalizacji.

2. Przedstawianie osiągnięć naukowych z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej w kraju i za granicą,

a także tworzenie i aktualizowanie standardów postępowania medycznego w chorobach układu dokrewnego

u dzieci.

3. Współdziałanie z towarzystwami naukowymi, w szczególności z Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym, Polskim Towarzystwem Diabetologicznym, Polskim Towarzystwem Pediatrycznym oraz z innymi towarzystwami

i organizacjami.

4. Współpraca z osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność do czynności prawnych, organizacjami społecznymi, instytucjami państwowymi, instytucjami samorządowymi, działającymi na terytorium RP i poza granicami, w szczególności powołanymi do ochrony zdrowia.

5. Przestrzeganie zasad deontologii.

6. Działanie na rzecz rozwoju nauki w szczególności z zakresu endokrynologii i diabetologii oraz promocji

i ochrony zdrowia.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1. organizowanie zjazdów, konferencji, kursów, szkoleń i posiedzeń naukowych,

2. ogłaszanie konkursów na najlepsze prace naukowe i granty z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej

i przyznawanie nagród,

3. współdziałanie z organami i podmiotami o których mowa w § 7 ust.4 Statutu w zakresie

ustawodawstwa dotyczącego ochrony zdrowia dzieci i młodzieży,

4. prowadzenie działalności wydawniczej przy zachowaniu w tym zakresie przepisów obowiązujących w RP

oraz w innych krajach, jeżeli do ich stosowania i przestrzegania zobowiązane jest Towarzystwo,

5. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi

i typowanie członków Towarzystwa do udziału w zagranicznych szkoleniach i zjazdach naukowych,

6. przedstawianie wniosków do odznaczeń państwowych członków Towarzystwa,

7. nadawanie Medalu im. prof. Tadeusza Pawlikowskiego,

8. nadawanie tytułu Członka Honorowego Towarzystwa.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. honorowych,

3. wspierających.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy lekarz, który interesuje się problematyką endokrynologii

i/lub diabetologii dziecięcej.

2. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być również osoby pracujące na rzecz dzieci ze schorzeniami

gruczołów wydzielania wewnętrznego.

3. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa stają się osoby wymienione w ust.1 i ust. 2, przyjęte przez Zarząd Główny

na podstawie pisemnej i podpisanej deklaracji złożonej przez osobę ubiegającą się o przyznanie członkostwa,

popartej opinią dwóch członków Towarzystwa. Zarząd Główny może odmówić przyjęcia osoby ubiegającej się

o przyznanie statusu członka Towarzystwa bez podawania przyczyny.

§ 11

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna bez względu na jej narodowość

lub przynależność państwową, szczególnie zasłużona dla realizacji celów Towarzystwa lub medycyny

polskiej, zwłaszcza w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek

Zarządu Głównego.

3. Członkowie Honorowi zwolnieni są od płacenia składek członkowskich.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.

2. Brać udział w zjazdach, konferencjach, sympozjach, kursach i zebraniach Towarzystwa.

3. Nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.

2. Brać udział w zjazdach, konferencjach, sympozjach, kursach i zebraniach Towarzystwa.

3. Nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa.

§ 14

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1. Brać aktywny udział w realizacji celów Towarzystwa.

2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

3. Przestrzegać zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej.

4. Systematycznie opłacać składki członkowskie.

§ 15

Przynależność do Towarzystwa ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia Członka Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa.

2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny Towarzystwa z powodu nieopłacenia składek

członkowskich przez okres co najmniej 24 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu. Członek Towarzystwa

skreślony z powodu nieopłacenia składek członkowskich może ubiegać się o ponowne przyjęcie po uregulowaniu

wszystkich zaległych składek oraz złożeniu pisemnej deklaracji, zgodnie z treścią § 10 Statutu.

3. Wykluczenie za działalność na szkodę Towarzystwa, bądź popełnienia czynu uwłaczającego powszechnie

przyjętym zasadom etyki, a w szczególności zasadom deontologii lekarskiej, przy czym wykluczenie następuje

na mocy uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa. Od uchwały Zarządu Głównego przysługuje prawo złożenia

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Zarządu Głównego Towarzystwa w terminie do 30 dni od daty

zawiadomienia o wykluczeniu. Zarząd Główny Towarzystwa, na skutek złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie

sprawy, może uchylić dotychczasową uchwałę o wykluczeniu lub utrzymać ją w mocy. Uchwała Zarządu Głównego Towarzystwa, wydana w następstwie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczna.


Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 16

1.Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,

2. Zarząd Główny,

3. Główna Komisja Rewizyjna.

2. Do władz Towarzystwa powoływani są wyłącznie członkowie zwyczajni Towarzystwa.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 17

1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa ( zwane dalej : Walnym Zgromadzeniem) jest najwyższą władzą

Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje osobom będącym członkami zwyczajnymi

lub Honorowymi Towarzystwa.

3. Uprawnionym do głosowania jest jedynie członek zwyczajny Towarzystwa.

4. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa ( zwane dalej:

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem) albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa ( zwane dalej:

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem).

5. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w I terminie przy kworum wynoszącym co najmniej

połowę liczby członków uprawnionych do głosowania . Jeśli w I terminie wymóg kworum nie będzie spełniony,

zwoływane jest Walne Zgromadzenie w II terminie, przy czym wymóg kworum wynosi co najmniej ¼ członków

uprawnionych do głosowania.

6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50 % członków

zwyczajnych uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

7. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Zarządu Głównego, a w razie jego nieobecności –

Wiceprzewodniczący lub członek Prezydium. Osoba otwierająca obrady Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności

przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

przeprowadza wybór Sekretarza, a także komisji niezbędnych dla przebiegu obrad, w szczególności : mandatową,

skrutacyjną, oraz komisji wniosków. Przewodniczącym, Sekretarzem oraz członkami komisji mogą być wyłącznie

członkowie zwyczajni Towarzystwa.

8. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć doradcy, eksperci, goście oraz inne osoby zaproszone przez

Zarząd Główny; osoby te mają jedynie głos doradczy.

9. Głosowanie nad uchwałami odbywa się w sposób jawny. Wybór władz Towarzystwa oraz inne sprawy personalne

odbywają się w głosowaniu tajnym.

10. Uchwały Walnego Zgromadzenia wchodzą w życie w momencie ich przyjęcia przez Walne Zgromadzenie chyba,

że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

11. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane, a protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz . Załącznikiem

do protokołu jest lista obecności członków Towarzystwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie Statutu Towarzystwa oraz dokonywanie zmian w Statucie.

2. Uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa w zgodzie z jego Statutem.

3. Wybór Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa ( zwanego również Przewodniczącym Towarzystwa) oraz wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

4. Wybór Redaktorów Naczelnych czasopism „Endokrynologia Pediatryczna” oraz „Endokrynologia, diabetologia

i choroby przemiany materii wieku rozwojowego. Pediatric endocrinology, diabetes andWalne metabolism” będących organami wydawniczymi Towarzystwa. Funkcję tę powierza się na czas 4-letniej kadencji, w trakcie której organem nadzorującym wydawanie czasopism jest Zarząd Główny.

5. Zatwierdzanie decyzji Zarządu Głównego o powołaniu sekcji tematycznych i komisji oraz doraźnych zespołów.

6. Podejmowanie oceny działalności Zarządu Głównego oraz udzielanie absolutorium.

7. Nadawanie godności Członka Honorowego Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.

8. Nadawanie Medalu im. Profesora Tadeusza Pawlikowskiego na wniosek Zarządu Głównego, po zgłoszeniu kandydatów przez Kapitułę Medalu.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

§ 19

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Główny, co 4 lata wraz

z upływem kadencji władz Towarzystwa.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres członka

Towarzystwa wskazany w deklaracji. Zawiadomienie będzie wysyłane w terminie co najmniej 30 dni przed terminem

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, zawiadomienia mogą być

wysłane członkowi Towarzystwa pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres,

na który zawiadomienia powinny być wysyłane.

3. Jeśli w I terminie zwołania obrad Walnego Zgromadzenia nie stawi się liczba członków Towarzystwa wymagana dla

spełnienia kworum, Przewodniczący Towarzystwa lub osoba przez niego wskazana zwołuje II termin obrad w tym

samym miejscu; II termin obrad Walnego Zgromadzenia jest zwoływany za 30 minut od chwili ogłoszenia

w tym przedmiocie.

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej ½ zwyczajnych członków Towarzystwa, którzy opłacili składki członkowskie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane przez Zarząd Główny,

w terminie do 120 dni od daty złożenia wniosku.

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje w sposób określony w § 19 Statutu, przy czym jeśli

zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje w trybie określonym w ust.1 pkt. 2) lub 3), zawiadomienia

muszą być wysłane najpóźniej w terminie 60 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Główny

§ 21

1. Zarząd Główny (zwany dalej również Zarządem) jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między

Walnymi Zgromadzeniami .

2. Kadencja Zarządy trwa 4 lata chyba, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa skróci okres

kadencji.

3. Zarząd składa się z 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie (przy czym w czasie trwania kadencji Zarząd

musi składać się z co najmniej z 7 Członków). W razie utraty członkostwa w Zarządzie przez osobę wchodzącą w skład Zarządu, na miejsce brakującego członka Zarządu wstępuje osoba, która podczas poprzednich wyborów do Zarządu uzyskała największą liczbę głosów spośród osób, które nie weszły w skład Zarządu, przy czym procedura ta może

w ciągu jednej kadencji objąć nie więcej niż 2 Członków Zarządu.

4. Walne Zgromadzenie osobno wybiera Przewodniczącego Towarzystwa wchodzącego w skład Zarządu,

który równocześnie przewodniczy Zarządowi oraz odrębnie wybiera pozostałych 10 Członków Zarządu.

5. Przewodniczący i Członkowie Zarządu mogą być wybierani i pełnić swoją funkcję przez nieograniczoną liczbę kadencji.

6. Zarząd spośród swego grona wybiera w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika,

którzy obok Przewodniczącego Towarzystwa stanowią Prezydium Zarządu Głównego.

7. Zarząd Główny uprawniony jest do reprezentowania Towarzystwa przy czym do składania oświadczeń

w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego (wyznaczonych

przez Przewodniczącego).

8. Zarząd Główny do udziału w swoich pracach może zapraszać z głosem doradczym członków Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczących Komisji, Redaktorów Naczelnych czasopism wskazanych w § 18 pkt.4) Statutu

oraz członków Towarzystwa, jak również inne osoby.

§ 22

1. Zarząd Główny uchwala swój program działania w zgodzie ze Statutem Towarzystwa i w oparciu o wskazania Walnego Zgromadzenia.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż 2 razy w roku kalendarzowym. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący Towarzystwa , a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący ( lub członek Prezydium), ustalając miejsce , termin i porządek obrad. Zwołanie posiedzenia Zarządu może również nastąpić na pisemny wniosek zgłoszony Przewodniczącemu Towarzystwa przez członka Zarządu. Żądający zwołania posiedzenia Zarządu winien określić przedmiot posiedzenia, przedstawiając w tym zakresie stosowne uzasadnienie.

W przypadku spełnienia wymaga, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Przewodniczący Towarzystwa może

zwołać posiedzenie Zarządu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia stosownego żądania.

3. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Zarządu mogą odbywać się drogą elektroniczną lub listownie – wedle

wyboru Przewodniczącego Towarzystwa. Członkowie Zarządu zobowiązani są podać Przewodniczącemu, w formie pisemnej, informacje o adresie do korespondencji oraz adresie poczty elektronicznej, na który mogą być wysłane zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu. Zawiadomienia przesyła się najpóźniej na 7 dni przed zaplanowanym

terminem posiedzenia.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Towarzystwa.

5. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu,

w zakresie ustalonym przez Zarząd, z wyjątkiem:

1) zwoływania Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) uchwalania planów działalności i budżetu Towarzystwa;

3) występowania do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o nadanie Medalu im. Profesora Tadeusza Pawlikowskiego;

4) występowania do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa.

6. Zarząd Główny wraz z Przewodniczącym Towarzystwa nie może liczyć mniej niż 7 osób. Jeżeli w czasie trwania kadencji nie ma możliwości utrzymania wymaganej liczby członków Zarządu Głównego lub Zarząd nie skorzysta z możliwości uzupełnienia swojego składu do 7 osób, wtedy Zarząd Główny ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Zarządu.

§ 23

Do zakresu działalności Zarządu należy:

1. Kierowanie działalnością Towarzystwa w czasie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Towarzystwa.

2. Reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu w zakresie realizacji celów statutowych.

3. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.

4. Przekładanie propozycji w zakresie wysokości składek członkowskich.

5. Prowadzenie bieżącej sprawozdawczości finansowej i reprezentowanie Towarzystwa wobec władz państwowych, samorządowych i innych.

6. Powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności Komisji i Zespołów Merytorycznych.

7. Organizowanie zjazdów naukowych oraz sympozjów i konferencji naukowych oraz kursów

i szkoleń według potrzeb.

8. Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa na warunkach określonych w Statucie.

9. Występowanie z wnioskami kierowanymi do Walnego Zgromadzenia w sprawach:a) przyznania Medalu

im. Profesora Tadeusza Pawlikowskiego za wybitne zasługi dla medycyny polskiej, a zwłaszcza dla endokrynologii

i diabetologii dziecięcej, po zgłoszeniu kandydatów przez Kapitułę Medalu, b) nadania godności Członka Honorowego Towarzystwa,c) dotyczących wyboru Reaktorów Naczelnych czasopism będących organami wydawniczymi Towarzystwa, d) także w innych sprawach istotnych dla Towarzystwa.

10. Powołanie Kapituły Medalu im. Prof. Tadeusza Pawlikowskiego, a także zatwierdzenie regulaminu

działalności Kapituły.

11. Wybór przewodniczących komitetów naukowych oraz zatwierdzanie składu komitetów naukowych czasopism, będących organami wydawniczymi Towarzystwa.

12. Powoływanie przewodniczącego i członków komitetu organizacyjnego, przewodniczącego i członków komitetów naukowych oraz kursów i szkoleń organizowanych przez Towarzystwo jak i przyjmowanie ich sprawozdań.

13. Akceptowanie wyboru przewodniczącego komitetu organizacyjnego i naukowego zjazdów, sympozjów i szkoleń organizowanych pod patronatem Towarzystwa.

14. Przyjmowanie rocznych informacji z działalności wydawniczej, przedkładanych przez Redaktorów Naczelnych czasopism, będących organami wydawniczymi Towarzystwa.

§ 24

Prezydium Zarządu Głównego

1. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą:

a) Przewodniczący

b) Wiceprzewodniczący

c) Sekretarz

d) Skarbnik

§ 25

Przewodniczący:

1. zwołuje posiedzenia Zarządu

2. prowadzi posiedzenia Zarządu

3. przewodniczy komitetom naukowym zjazdów i konferencji organizowanych przez Towarzystwo, a do prowadzenia obrad może powoływać członków Towarzystwa lub zaproszonych gości.

4. wykonuje inne czynności niezbędne do działalności Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu lub jego Prezydium

§ 26

W przypadku nieobecności Przewodniczącego, Przewodniczącego zastępuje Wiceprzewodniczący.

§ 27

Sekretarz sprawuje pieczę nad archiwum, przechowuje pieczęć Towarzystwa, sporządza protokoły posiedzeń Zarządu, dba o utrzymanie kontaktów z innymi agendami Towarzystwa oraz prowadzi bieżącą korespondencję.

§ 28

Skarbnik przyjmuje, przechowuje i wypłaca sumy należące do Towarzystwa oraz sprawuje bieżący nadzór nad rachunkowością zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 29

1. Kadencja Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata chyba, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa skróci okres kadencji.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków (w czasie trwania kadencji Główna Komisja Rewizyjna musi składać się z co najmniej 3 członków).

3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 30

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a) Kontrolowanie przynajmniej raz w roku kalendarzowym całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

b) Zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.

c) Składanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa sprawozdania ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

2. Wniosek w sprawie absolutorium opiera się na badaniu gospodarki finansowej Towarzystwa, dokonanej przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

3. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej przedkłada Zarządowi przynajmniej raz w roku informację dotyczącą bieżącej działalności Głównej Komisji Rewizyjnej, na posiedzeniu Zarządu Głównego, w szczególności obejmującą uwagi

i wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 31

1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, jak raz w roku.

2. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, ustalając miejsce, termin i porządek obrad. Zwołanie posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej może również nastąpić na pisemny wniosek zgłoszony Przewodniczącemu przez członka Główniej Komisji Rewizyjnej. Żądający zwołania posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej winien określić przedmiot posiedzenia, przedstawiając w tym zakresie stosowne uzasadnienie. W przypadku spełnienia wymagań, o których mowa w zdaniu poprzednim, posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej winno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia stosownego żądania.

3. Postanowienia § 21 ust.3,5 i 8 oraz §22 ust.1,3,4 i 6 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 32

1. Nowo wybrane władze Towarzystwa, jeszcze w trakcie Walnego Zgromadzenia, dokonują ze swojego składu wyboru osób pełniących określone funkcje. O wynikach wyborów niezwłocznie informują członków Towarzystwa.

2. Przekazanie przez ustępujący Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną dokumentacji Towarzystwa nowo

wybranym władzom winno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia wyboru nowych władz Towarzystwa. Przekazanie dokumentacji Towarzystwa nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna kolejnej kadencji mają prawo domagać się od osób pełniących funkcje w organach Towarzystwa w okresie poprzedniej kadencji pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących działalności Towarzystwa przez okres pełnienia przez te osoby funkcji członków organów Towarzystwa.

3. Nowo wybrany Zarząd ma obowiązek w jak najkrótszym możliwym terminie, zgłosić odpowiedniemu Sądowi Rejestrowemu zmiany dokonane przez Walne Zgromadzenie, a dotyczące składu władz Towarzystwa oraz Statutu,

o ile takie nastąpiły.

4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Statutu, uczestnictwo w składzie władz Towarzystwa ustaje w skutek :

a) pisemnej rezygnacji członka

b) ustania członkostwa we władzach Towarzystwa z innych przyczyn, określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu.

Rozdział V

Działalność naukowa i wydawnicza Towarzystwa

Sympozja, konferencje naukowe oraz kursy i szkolenia

§ 33

1. Komitet organizacyjny tworzy się na potrzeby planowanego odbycia zjazdu, sympozjum , konferencji naukowej, kursu lub szkolenia ( zwana dalej działalnością naukową lub edukacyjną). Składa się on z zatwierdzonego przez Zarząd Główny przewodniczącego oraz członków wybranych przez przewodniczącego w liczbie niezbędnej do organizacji działalności naukowej lub edukacyjnej.

2. Do obowiązków Komitetu organizacyjnego należy:

a) przygotowanie danej działalności naukowej lub edukacyjnej,

b) przygotowanie programu obrad na podstawie materiałów dostarczonych przez Komitet naukowy

i w porozumieniu z tym Komitetemc) składanie informacji Zarządowi Głównemu o organizowanej formie działalności naukowej lub edukacyjnejd) przedstawienie Zarządowi Głównemu, po zakończeniu danej działalności naukowej lub edukacyjnej sprawozdania ze swojej działalności merytorycznej i finansowej oraz rozliczenia tej formy działalności.

3. Jeżeli Zarząd Główny tak postanowi, osoby wchodzące w skład Komitetu organizacyjnego mogą działać w imieniu Towarzystwa w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Główny.

4. Komitet organizacyjny kończy swoje czynności z chwila przyjęcia przez Zarząd Główny sprawozdania ze swojej działalności merytorycznej i finansowej oraz rozliczenia Komitetu organizacyjnego.

5. Zarząd Główny Towarzystwa powołuje przewodniczącego komitetu naukowego danej działalności naukowej lub edukacyjnej i zatwierdza skład tego komitetu.

6. Do obowiązków komitetu naukowego należy :

a) Przygotowanie programu naukowego działalności naukowej lub edukacyjnej

b) Składanie informacji Zarządowi Głównemu, o organizowanej formie działalności naukowej lub edukacyjnej,

c) Przedstawienie Zarządowi Głównemu Towarzystwa po zakończeniu danej działalności naukowej lub edukacyjnej sprawozdania ze swojej działalności merytorycznej - naukowej tej formy działalności.

Komitet naukowy kończy swoje czynności z chwilą przedstawienia Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swojej działalności merytoryczno – naukowej.

§ 34

1. Zarząd Główny sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową nad działalnością wydawniczą Towarzystwa.

2. Działalność wydawnicza Towarzystwa jest realizowana poprzez wydawanie czasopism o następujących tytułach: „Endokrynologii Pediatryczna” oraz Endokrynologia, diabetologia i choroby przemiany materii wieku rozwojowego. Pediatric endocrinology, diabetes and metabolism”.

3. Redaktorzy Naczelni czasopism „Endokrynologii Pediatryczna” oraz Endokrynologia, diabetologia i choroby

przemiany materii wieku rozwojowego. Pediatric endocrinology, diabetes and metabolism”, są powoływani zgodnie

z § 18 Statutu. Zastępcy Redaktorów Naczelnych w/w czasopism oraz członkowie komitetów naukowych powoływani

są zgodnie z § 23 Statutu. Kadencja Redaktorów Naczelnych w/w czasopism i ich zastępców oraz członków komitetów naukowych trwa 4 lata, zgodnie z § 18 Statutu.

4. W okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków Towarzystwa, Zarząd Główny może dokonać zmiany przewodniczącego komitetu naukowego lub jego składu. Powyższe może być także dokonane przez Zarząd Główny

na wniosek Redaktora Naczelnego lub przewodniczącego komitetu naukowego.

5. Jeżeli w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków zachodzi wakat na stanowisku Redaktora Naczelnego czasopisma „ Endokrynologia Pediatryczna” lub na stanowisku Redaktora Naczelnego czasopisma „ Endokrynologia, diabetologia i choroby przemiany materii wieku rozwojowego. Pediatric endocrinology, diabetes and metabolism”, wtedy Zarząd powołuje nowego Redaktora Naczelnego do końca kadencji.

Rozdział VI

Majątek Towarzystwa

§ 35

1. Majątek Towarzystwa służy realizacji jego celów statutowych.

2. W zakresie zobowiązań majątkowych i podpisywania stosownych dokumentów wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch Członków Prezydium Zarządu Głównego.

3. Towarzystwo ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym tworzenia fundacji, celem pomnażania swojego majątku.

4. Majątek Towarzystwa składa się ze składek członkowskich, darowizn, subwencji, zapisów, dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z majątku Towarzystwa, dochodów ze zjazdów, sympozjów, konferencji, kursów i szkoleń,

ze środków z funduszy publicznych oraz ze sponsoringu lub sprawowania patronatów oraz grantów.

5. Towarzystwo może udzielać darowizn.

Rozdział VII

Rozwiązanie Towarzystwa

§ 36

1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa lub w sytuacjach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, obwiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

3. W uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa należy wskazać osoby będące likwidatorami Towarzystwa oraz sposób jego likwidacji.

Statut podpisali Członkowie Zarządu: Mieczysław Edmund Walczak , Maciej Lech Hilczer, Beata Wikiera,

Elżbieta Petriczko, Artur Mazur, Agnieszka Szadkowska, Andrzej Kędzia, Małgorzata Myśliwiec, Jerzy Starzyk,

Iwona Beń-Skowronek, Beata Pyrżak